IMIWIN ข้อกำหนดและเงื่อนไข / ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเป็นสมาชิกแพลตฟอร์มเกมเดิมพันออนไลน์ IMIWIN โดยสัญญาฉบับนี้ได้มีการกล่าวอ้างถึงสิทธิประโยชน์รวมไปถึงข้อผูกมัดต่างๆและข้อตกลงเงื่อนไขในการใช้แพลตฟอร์มเพื่อเข้าเล่นการเดิมพันออนไลน์รวมถึงความรับผิดชอบและภาระผูกพันกับผู้ให้บริการ 

ซึ่งภายหลังที่ท่านได้มีการกดยอมรับและสมัครเป็นสมาชิก IMIWIN จะเป็นการรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านใช้ในการสมัครสมาชิกนั้นเป็นข้อมูลที่ท่านสามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้ตามกฎหมาย และถือว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องตามจริง โดยสมาชิกจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดในการใช้บริการแพลตฟอร์ม IMIWIN อย่างเคร่งครัด | ซึ่งจะมีการครอบคลุมรายละเอียดเงื่อนไขในหัวข้อต่างๆดังนี้ 

 • รายละเอียดเกี่ยวกับการใช้บริการ
 • การใช้บัญชีและการเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัว
 • การรักษาความลับของข้อมูล
 • การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือการหยุดให้บริการ
 • การสิ้นสุดการให้บริการ

ข้อกำหนดและเงื่อนไข IMIWIN

เงื่อนไขการใช้บริการ IMIWIN

 • การสมัครสมาชิกผู้สมัครต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ 
 • ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครเข้าเล่นต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องสมบูรณ์ / โดยถือว่าข้อมูลที่ช้ในการสมัครเป็นข้อมูลที่ได้มีการตรวจสอบถูกต้องจากเจ้าของข้อมูลเรียบร้อยแล้ว 
 • ข้อมูลต่างๆในหน้าเว็บไซต์ https://www.imiwintop.com จะมีความพยายามให้เป็นข้อมูลที่มีความถูกต้องครบถ้วนมากที่สุดแต่อย่างไรก็ตามทางผู้ให้บริการก็ไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ได้อย่างทันท่วงทีสมบูรณ์เพียงพอ ดังนั้นพึงระลึกไว้ว่าข้อมูลที่อยู่ในหน้าเว็บไซต์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ประกอบการตัดสินใจในการสมัครเข้าเล่น 
 • ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการนำเครื่องหมายการค้า การประกอบไปด้วย โลโก้เว็บไซต์ / ภาพที่อยู่ในเว็บไซต์ทั้งหมด ไปเผยแพร่หรือส่งต่อโดยไม่ได้รับอนุญาต 
 • ข้อมูลการ Log in เข้าเล่นระบบ IMIWIN เป็นหน้าที่ของสมาชิกที่ต้องมีการเก็บรักษาให้มีความปลอดภัย ห้ามนำไปบอกบุคคลอื่นหรือกระทำการประมาทเลินเล่อทำให้บุคคลภายนอกเข้ามาใช้ระบบได้ ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบในทุกกรณี
 • การสิ้นสุดหรือยกเลิกสถานภาพสมาชิก / หากสมาชิกมีการทำผิดกฎระเบียบและข้อบังคับเงื่อนไขในการใช้บริการแพลตฟอร์ม IMIWIN ทางผู้ให้บริการขอสงวนสิทธิ์รายการระงับบัญชีเข้าเล่นพร้อมทั้ง งดการทำรายการต่างๆผ่านหน้าบัญชีโดยอัตโนมัติ